Executive stress management

Privacy policy

Privacy policy

laatste aanpassing: 31 oktober 2023 - v1.0


Deze ‘Privacy Policy’ regelt de verwerking van jouw persoonsgegevens door Charlotte Feys met maatschappelijke zetel te Guldensporenlaan 6, 9840 De Pinte, ingeschreven in de K.B.O onder nummer 0805.015.272 die de Verwerkingsverantwoordelijke is (hierna: ‘Charlotte Feys’).


Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe ik jouw persoonsgegevens verwerk.


Ik stel me aan de hand van deze Privacy Policy in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.


Welke persoonsgegevens verwerk ik?


‘Gegevensverwerking’ betekent: elke mogelijke bewerking die op persoonsgegevens wordt uitgevoerd, zoals verzamelen, gebruiken, ordenen, bewaren, wijzigen, actualiseren, opvragen, raadplegen, archiveren, wissen, beheren, vernietigen of meedelen.


De persoonsgegevens die ik kan verwerken zijn de volgende:

  1. Indien je mij contacteert (b.v. per e-mail, telefoon,…): de persoonsgegevens die je me zelf overmaakt;
  2. Indien je als klant met mij een overeenkomst afsluit: jouw contact -en facturatiegegevens;
  3. Indien je als leverancier met mij samenwerkt: jouw contact -en facturatiegegevens;
  4. Indien je mijn contactformulier op de website invult: je voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Wat zijn de doeleinden en rechtsgrond voor de verwerking?


Ik verwerk jouw persoonsgegevens om jouw verzoek te kunnen beantwoorden op basis van jouw toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.


Ik verwerk jouw persoonsgegevens om de overeenkomst met jou als klant of leverancier te kunnen uitvoeren.


Ik verwerk jouw persoonsgegevens om een factuur te kunnen opmaken op basis van de uitvoering van een overeenkomst tussen ons en mijn boekhouding te voeren op basis van mijn wettelijke verplichting.


De persoonsgegevens die ik verwerk van mijn klanten en prospecten kunnen voor direct marketing worden gebruikt wanneer je toestemming hebt verleend dan wel op basis van mijn gerechtvaardigd belang.


Je bent niet verplicht om jouw persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk is wanneer je de verwerking weigert.


Hoe beveilig ik jouw persoonsgegevens?


Ik heb voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van jouw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico. Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt.


Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot mijn IT-systemen al ik onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en de betrokken partijen te informeren.


Het verkopen of doorgeven van gegevens aan derde partijen


Ik zal jouw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals omschreven in deze Privacy Policy, of op basis van een wettelijke verplichting of in geval van jouw voorafgaande toestemming.


In bepaalde gevallen kan het wel voorkomen dat ik jouw persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. Ik zal in redelijkheid trachten jou van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is.


Indien en voor zover ik beroep doe op verwerkers van persoonsgegevens die buiten de EER zijn gevestigd, doe ik dit steeds op basis van een adequaatheidsbesluit of op basis van de Standard Contractual Clauses.


Duur van de verwerking?


Alle persoonsgegevens worden door mij bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de relatie tussen Charlotte Feys en jou.


Jouw rechten


Met betrekking tot jouw persoonsgegevens heb je ook een aantal rechten:


Recht op toegang en inzage.


Je hebt recht op inzage tot de persoonsgegevens die Charlotte Feys over jou heeft verzameld. Dit betekent dat je kan opvragen of ik persoonsgegevens over jou verzamel, welke gegevens dat zijn, waarvoor Charlotte Feys die verwerkt en waarom, maar ook met welke categorieën van derden ik die eventueel deel.


Charlotte Feys heeft daarbij 30 dagen om jouw vraag te verwerken en te beantwoorden.


Recht op verbetering, verwijdering en beperking.


Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die onvolledig, fout, verouderd of ongepast zijn, te laten verwijderen of aanpassen. Hiervoor kan je contact opnemen met mij. Vervolgens past Charlotte Feys de informatie aan of verwijdert ze deze binnen de wettelijk vastgestelde termijnen.


Charlotte Feys vraagt jou daarbij om ook zelf actief wijzigingen in jouw persoonsgegevens te melden zodat ik jouw gegevens up-to-date kunnen houden.


Recht op verzet tegen de verwerking van jouw gegevens voor direct marketing.


Je hebt het recht om, zonder opgave van reden, je te verzetten tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.


Recht van vrije gegevensoverdracht.


Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens die door mij verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen.


Recht van intrekking van de toestemming.


Voor zover de verwerking gebaseerd is op jouw voorafgaande toestemming, beschik je steeds over het recht om die toestemming in te trekken.


Automatische beslissingen en profiling.


De verwerking van jouw persoonsgegevens omvat geen profiling en je zal door mij niet aan geautomatiseerde gegevensverwerking worden onderworpen.


Uitoefening van jouw rechten & klachten


Je kan jouw rechten uitoefenen door mij te contacteren, hetzij per e-mail naar info@charlottefeys.be, hetzij per post naar Charlotte Feys, Guldensporenlaan 6, 9840 De Pinte.


Je hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail: contact@apd-gba.be.


Vragen?


Heb je vragen, ontvang je graag meer informatie over mijn privacybeleid of heb je klachten in verband met jouw privacy, inclusief het uitoefenen van je rechten? Dan kan je contact opnemen met Charlotte Feys via info@charlottefeys.be.